Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Årsmötet 2020

Onsdagen den 30 oktober 2021 samlades litet drygt 60 medlemmar i Dramatens Vänförening för att äntligen få delta i ett alldeles vanligt årsmöte. För verksamhetsåret 2019 genomfördes ju årsmötet via mail, p g a pågående pandemi. Och nu, starkt försenat eftersom årsmötet stadgeenligt skall anordnas senast under april månad, genomfördes årsmötet för verksamhetsåret 2020.

Själva årsmötet genomfördes enligt dagordning. Till stämmans ordförande valdes Lars Wahlqvist.

Värt att notera:
– Föreningens ekonomi var i sin ordning och styrelsens beviljades därmed ansvarsfrihet.
– Medlemsantalet har krympt under pandemin och medlemmarna uppmanades att hjälpa till med nyrekrytering.
– Ovanligt många medlemmar avgick; Torwald Nilsson (ordförande), Lena Malmfors (vice ordförande), Anna Stålberg, Jeanette Malkan och Eva Gyllensvärd (adjungerad styrelsemedlem). Samtliga avtackades med blommor och i tacktalet underströk Birgitta H att deras tid i styrelsen varit omgärdad av stora problem: #metoo-rörelsen och ”Tystnad tagning” blev startskottet för en turbulent tid, då Dramatens stora arbetsmiljöproblem blev tydliga och resulterade i en mycket stor omsättning av administrativ personal på viktiga poster. Vilket i hög utsträckning försvårade ett bra samarbete mellan Dramaten och Dramatens Vänner! Nedstängning av Dramatenhuset följde p g a nödvändig renovering/ombyggnad och därefter pandemin! Under denna osäkra och trista tid har vi endast setts via 15 zoom-möten! Flera försök har dock gjorts för att anordna ytterligare digitala aktiviteter, som p g a praktiska och pandemiska orsaker inte gick att genomföra.
– Nyval: Ann Lindgren valdes till ny ordförande för ett år. Kristina Hedman valdes till ordinarie styrelsemedlem för två år. Flera av de avgående medlemmarna kommer att vara adjungerade för vissa arbetsuppgifter fram till nästa årsmöte under april månad 2022.

Efter avslutat årsmöte besöktes medlemmarna av Dramatens konstnärlige ledare Mattias Andersson, som generöst och engagerat delgav medlemmarna sina tankar och planer för hur han vill utveckla och förändra vår nationalscen Dramaten!
Stämman avslutades som vanligt med mingel där vin och lax croissanter serverades.

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com