Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Stadgar för Dramatens Vänner

Antagna vid Dramatens Vänners årsmöte 23 april 2007
Ändring av § 6 antagen på årsmöte 23 april 2012

§1

Syfte: Dramatens Vänner är en ideell och partipolitiskt obunden förening vars främsta syften är att ideellt stödja och främja intresset för teaterkonsten i allmänhet att stödja intresset för Kungliga Dramatiska Teaterns verksamhet i synnerhet att stimulera och fördjupa den enskilde medlemmens upplevelse av och kunskap om teater.

§2

Medlemskap: Medlemskap i föreningen kan erhållas av såväl enskilda som juridiska personer. Medlem skall till föreningen erlägga av årsmötet bestämd årsavgift. Hedersmedlem kan utses av årsmötet efter förslag från styrelsen. Hedersmedlem, som är befriad från medlemsavgift, äger rösträtt vid årsmötet.

§3

Årsmöte: Ordinarie årsmöte skall årligen hållas i Stockholm senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte när styrelsen anser det erforderligt eller när det påkallas av minst 10% av föreningens medlemmar. I kallelsen till ordinarie eller extra årsmöte skall anges tid och plats för mötet samt vilka ärenden som skall behandlas. I kallelsen till ordinarie årsmöte skall dessutom förvaltningsberättelse samt valberedningens förslag till funktionärer anges. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast tre veckor före mötet.

§4

Motion till årsmöte: Medlem kan genom motion till årsmötet väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång. Styrelsen skall bereda motioner och utsända dem tillsammans med årsmötesförhandlingarna.

§5

Beslut vid årsmöte: Beslut på ordinarie eller extra årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I övriga fall gäller den mening, som ordföranden i föreningen biträder.

§6

Ärenden vid årsmöte: Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av två justerare för årsmötets protokoll
 • Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 • Föredragning av förvaltningsberättelsen
 • Föredragning av revisionsberättelsen
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
 • Val av styrelseordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av en eller två revisorer och en revisorssuppleant
 • Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
 • Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet
 • Inkomna motioner
 • Val av tre ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande
 • Övriga ärenden

§7

Styrelsens storlek: Styrelsen skall bestå av minst elva och högst fjorton ledamöter. Ordföranden väljs särskilt och för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen kan vid behov adjungera medlemmar att delta i styrelsens arbete.

§8

Styrelsens sammanträden: Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet och skall sammanträda minst fem gånger per år på ordförandens kallelse eller när minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligt påkallar sammanträde.

§9

Styrelsens beslutsordning: Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§10

Styrelsens arbetsuppgifter: Det åligger styrelsen att genomföra aktiviteter, som på olika sätt stimulerar intresset för och kunskapen om teater med särskild inriktning mot Dramatens verksamhet:

 • att verkställa och övervaka
 • att de av årsmötet fattade besluten genomförs
 • att vid sina sammankomster föra protokoll, som skrivs under av sekreteraren och en vid respektive sammankomst vald justeringsman
 • att föra kassabok och utöva kontroll över räkenskaperna
 • att föra medlemsmatrikel
 • att besluta om tecknande av föreningens firma
 • att utse ledamöter i olika beredningar och kommittéer
 • att informera medlemmarna och Dramatens ledning om föreningens verksamhet.

§11

Räkenskapsår: Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§12

Stipendium: Dramatens Vänners stipendium/stipendier skall utdelas till någon/några som under kalenderåret givit publiken en extra upplevelse genom sitt/sina konstnärskap. En stipendiekommitté med tre styrelseledamöter utses årligen av styrelsen. Stipendiekommittén skall behandla insatser under det därpå följande kalenderåret och meddela styrelsen sitt/sina förslag före februari månads utgång nästföljande år. Styrelsen beslutar om stipendiesummans storlek. Stipendiekommittén beslutar om antal stipendier och mottagare och meddelar styrelsen sitt beslut. Endast i det fall kommittén är oense överlåts åt styrelsen att besluta om antal och mottagare. Stipendiet/stipendierna utdelas vid ordinarie årsmöte.

§13

Valberedningen: Valberedningen skall senast fem veckor före ordinarie årsmöte till styrelsen inkomma med skriftligt förslag till styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.

§14

Bokslut: Bokslut skall föreligga senast under februari månad, då räkenskaperna med tillhörande handlingar och styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret skall överlämnas till revisorerna för granskning.

§15

Stadgeändring: Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie eller extra årsmöte. För antagande av stadgeändring erfordras minst 2/3 majoritet av samtliga avgivna röster.

§16

Föreningens upphörande: Beslut om upplösning av föreningen fattas med minst 2/3 majoritet av samtliga avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten varav ett är ordinarie. Vid upplösning av föreningen skall samtidigt beslut fattas om hur föreningens eventuella tillgångar skall disponeras. Föreningens samtliga protokoll och handlingar skall överlämnas till Dramatens arkiv.